GDPR Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů společnost ZEMAN PEM spol. s r.o. informuje subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů zejména prostřednictvím webových stránek https://www.pem-haly.cz/ (dále jen „webové stránky“) a dále prostřednictvím jiných způsobů získání osobních údajů ohledně osobních údajů sdělených správci, jejichž právním základem zpracování je zákonné, předsmluvní a smluvní užití.

Jaké osobní údaje správce zpracovává?

Osobní údaje správce zpracovává (získává) z uzavřených smluv, předsmluvních jednání a obchodních jednání, včetně právních vztahů z uplatnění záruk a prostřednictvím webových stránek. Osobní údaje jsou užity pro účely realizace obchodních vztahů a splnění zákonných povinností a v rámci oprávněných zájmů správce podle čl.6 odst. 1. písm. f Nařízení 2016/679 i k rozesílání marketingových materiálů včetně direct marketingu i prostřednictvím hromadných e-mailů. Zpracovávanými osobními údaji jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Webové stránky také užívají soubory cookies a systém Google Analytics.

Oprávněné zájmy

Oprávněným zájmem správce je užití osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení č. 2016/679 pro distribuci marketingových materiálů rovněž prostřednictvím direct marketingu a hromadných e-mailů.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy po dobu nezbytnou pro splnění předsmluvních, smluvních a zákonných povinností a závazků, přičemž maximální doba uložení je 15 let od získání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů postupuje při jejich zpracování v souladu s právními předpisy a způsoby umožňujícími požadovatelnou ochranu při současném stavu techniky. Osobních údaje jsou zpracovávány pouze pro účely sdělené subjektům osobních údajů.

Subjekt osobních údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, provedení jejich opravy v souladu se skutečným stavem nebo má právo požadovat jejich výmaz (uplatnit právo být zapomenut) po uplynutí doby, kdy jejich zpracování není nezbytné pro splnění smluvních závazků nebo ze zákonných důvodů. Subjekt osobních údajů má právo vznést námitku proti nesprávnému zpracování osobních údajů a může uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Subjekt osobních údajů má právo podat proti případnému nesprávnému zpracování stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má důvodně za to, že správce nespravuje osobní údaje řádně.

Správce osobních údajů sděluje, že nebude předávat osobní údaje třetím subjektům s výjimkou poskytnutí v rámci koncernu ZEMAN a s výjimkou splnění případné zákonné povinnosti a pokud bude poskytovat osobní údaje mimo území tak pouze se souhlasem subjektu osobních údajů.

Subjekty osobních údajů mohou správce kontaktovat ohledně doplňujících informací nebo upřesnění práv a povinností, pokud k tomu mají věcné důvody, na adrese:

ZEMAN PEM, spol. s r.o.
Michelská 12a/18
140 00 PRAHA 4 – Michle
e-mail: info@pem-haly.cz

Závěrečné ustanovení

Správce je oprávněn kdykoli v zákonných mezích doplnit tuto informaci o ochraně osobních údajů. Informace o změně a nové znění textu bude zveřejněno na webových stránkách správce: https://www.pem-haly.cz/